Όροι Χρήσης

Spread the love

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

  1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες – χρήστες, πάντα στα πλαίσια της λειτουργίας, ανάπτυξης, εξέλιξης του συστήματος δικαιόχρησης (franchise), υπό την επωνυμία «4all/4coffee», το οποίο και αποκλειστικά διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρία με το διακριτικό τίτλο «I.S.N. A.E.».
  2. Η ιστοσελίδα περιέχει τις ακόλουθες διαδικτυακές υποκατηγορίες:

α) την υποκατηγορία «η Εταιρία», όπου και σε σύντομο ιστορικό εκτίθεται η πορεία του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) «4all/4coffee», από τις απαρχές του, την περαιτέρω μετεξέλιξή του, μέχρι και τις σημερινές συνθήκες διαμόρφωσής του.

β) την υποκατηγορία «προσφορές», όπου και το διαδικτυακό κοινό των επισκεπτών, ανά πάσα στιγμή, ενημερώνεται και πληροφορείται για υπάρχουσες προσφορές διατιθέμενων στα καταστήματα του Δικτύου προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) την υποκατηγορία «τα Νέα», όπου και οι επισκέπτες πληροφορούνται επαρκώς για κάθε είδους και μορφής πληροφορίες και ενημερώσεις, που άπτονται του Συστήματος franchise «4all/4coffee».

δ) την υποκατηγορία «MEDIA», η οποία και περιέχει νέα, πληροφορίες, δράσεις, προβολές και καταχωρίσεις μέσων ευρύτερης μαζικής (διαδικτυακής και μη) επικοινωνίας, σχετικές με το Δίκτυο, που, ως εταιρία, λειτουργούμε και αναπτύσσουμε.

ε) την υποκατηγορία «Εργασία», στην οποία περιέχονται πληροφορίες για τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε τομείς δράσης και ανάπτυξης του Δικτύου.

στ) την υποκατηγορία «Franchise», που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τον τρόπο υποβολής τους στην εταιρία μας, ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία μας με νέους δικαιολήπτες (franchisees), στα πλαίσια της εκ μέρους τους λειτουργίας νέων καταστημάτων «4all/4coffee», ενταγμένων στο Δίκτυο, που αναπτύσσουμε.

ζ) την υποκατηγορία «Δράσεις», στην οποία και περιέχεται η πληθώρα δράσεων, που πραγματοποιεί η Εταιρία μας, για ευρύτερους σκοπούς εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος (όπως λ.χ. περιβαλλοντικούς, φιλανθρωπικούς κ.α.).

η) την υποκατηγορία «Διαγωνισμοί», όπου και ο χρήστης- επισκέπτης λαμβάνει απόλυτη, πλήρη και επαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εκάστοτε διενεργούμενες προωθητικές- διαφημιστικές ενέργειες εντός του Δικτύου.

θ) την υποκατηγορία «Επικοινωνία», μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης- επισκέπτης πληροφορείται και ενημερώνεται για τους τρόπους και τις μορφές, που μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία μας.

Υπογραμμίζεται, ότι η εταιρία μας, λαμβάνει στην ιστοσελίδα της τα αναγκαία, κατάλληλα και επαρκή μέτρα, που εξυπηρετούν στην προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ, κατά την κείμενη εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, στα links «4tobacco» και «4alcohol», ο εκάστοτε χρήστης- επισκέπτης θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει την ενηλικότητά του, ώστε να δύναται να πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε περιήγηση στα links, που αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν ανήλικοι χρήστες, κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, που αναφέρονται στα «ευαίσθητα» προϊόντα των ειδών και μορφών καπνού και των αντίστοιχων του αλκοόλ, η εταιρία μας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, διότι ο τυχόν ανήλικος χρήστης- επισκέπτης, αυτοβούλως, προέβη σε ψευδή δήλωση περί της καθόλα αναληθούς ύπαρξης της ενηλικότητάς του, με αποκλειστικό σκοπό, με δική του υπαιτιότητα, να εξασφαλίσει παράνομες συνθήκες, ικανές να επιτρέψουν, με δικές του αποκλειστικά αυτοκυβερνούμενες κινήσεις, την έκνομη περιήγησή του στα ανωτέρω links.

  1. Η χρήση και περιήγηση του εκάστοτε διαδικτυακού επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα μας, αυτοδίκαια σημαίνει και συνεπάγεται την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εταιρία, διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμά της, όπως τροποποιήσει, μεταρρυθμίσει, συμπληρώσει στο μέλλον τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη δική της επιθυμία και βούληση.
  2. Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, ή διαφημιστικών banners/ή και λοιπών εφαρμογών του διαδικτύου σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες η εταιρία δε διατηρεί, ουδέ έχει κανένα δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης και για το λόγο αυτό οι πάροχοι των εν λόγω ιστοσελίδων και αποκλειστικά αυτοί, έχουν κάθε μορφής και είδους νομική ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες χρήσης και περιήγησης των εν λόγω ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης, ουδέ δικαίωμα έχει ή διατηρεί ή δύναται να ασκήσει εναντίον της εταιρίας μας, για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή απώλεια τυχόν υποστεί εξαιτίας των εν λόγω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners/ή και λοιπών εφαρμογών του διαδικτύου και ειδικότερα από τη χρήση τους ή/και εξ αφορμής της χρήσης των ανωτέρω διαδικτυακών τεχνικών ειδών.
  3. Τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, τα γραφικά και οπτικά σημεία, οι απεικονίσεις, οι πληροφορίες και ενημερώσεις, εν γένει όλα τα αρχεία, οι τυχόν φωτογραφίες, τυχόν βιντεοσκοπικές απεικονίσεις και παντός είδους και μορφής οπτικοακουστικά αρχεία, λοιπές εφαρμογές και τρόποι και μέσα διάρθρωσης, εμφάνισης, χρήσης και λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας μας, ως τέτοια, δε, προστατεύεται από τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία εν συνόλω ή/και μέρος ή τμήμα αυτών ή έστω και ένα από αυτά, δε δύναται να αντιγραφούν, αναμεταδοθούν, αναπαραχθούν με οποιοδήποτε μέσο ή/και υλικό, κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω χρήσης ή/και εκμετάλλευσης εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη- επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο τυχόν παράβαση των ανωτέρω, επισείει εις βάρος του παραβάτη και υπέρ της εταιρίας μας, τις προβλεπόμενες εκ μέρους της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας συνέπειες.
  4. Έκαστος των χρηστών – επισκεπτών συμφωνεί, συνομολογεί και συναποδέχεται, ότι θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση και περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας, προβαίνοντας σε νόμιμη, θεμιτή και σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών χρήση του εν λόγω ιστότοπου, συμμορφούμενος απόλυτα προς τις νομικές επιταγές της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας μας, αναγνωρίζει, ότι, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δε δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση, περιήγηση και επίσκεψη στον ιστότοπό μας, ικανής αυτής να προκαλέσει:

α) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στην εταιρία μας, λόγω παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας, όπως διεξοδικά αναφερόμαστε στο υπό στοιχείο 5 των παρόντων όρων – προϋποθέσεων.

β) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, ικανή να προκληθεί από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα μας, ικανής αυτής, πλην άλλων, να παρεμποδίσει ή να καταστήσει ανέφικτη την απρόσκοπτη διασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης, επίσκεψης και χρήσης αυτής, εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη του Διαδικτύου.

γ) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, που μπορεί να προκληθεί, από την εγκατάσταση, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών, θεμιτών και μη, διαφημίσεων, για τις οποίες η εταιρία μας ουδέποτε έχει δώσει την προηγούμενη συναίνεση και σε κάθε περίπτωση δεν επιθυμεί να τις εγκρίνει.

Κάθε επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας μας, αναγνωρίζει, ότι, δεν μπορεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου να προκαλέσει μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε προσπάθεια προώθησης προϊόντων ή ιδεών, να χρησιμοποιήσει δηλαδή μεθόδους αποστολής S.P.A.M. (Sales Promotion and Marketing).

Kάθε επισκέπτης- χρήστης της ιστοσελίδας μας, αναγνωρίζει, ότι, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δε δύναται να προβεί:

α) Στην ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση και διάθεση Υλικού, που δύναται να εκληφθεί ως ρητορική μίσους, καθότι, σύμφωνα με το Νόμο, απαγορεύεται η προώθηση της υποκίνησης βίαιης συμπεριφοράς και συμπεριφοράς μίσους.

β) Στην ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση και διάθεση Υλικού, ικανού αυτού να υποκινήσει, προκαλέσει, διεγείρει ή προτρέψει σε πράξεις ή ενέργειες, που μπορούν να προκαλέσουν μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο, που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων.

γ) Στην ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση και διάθεση Υλικού, που δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προσβάλει την προσωπικότητα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της καλής πίστης και των ορθών συναλλακτικών ηθών.

δ) Στην ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση και διάθεση Υλικού, δυνάμενου αυτού να προσβάλει τη φήμη της εταιρίας, ή Υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού και δυσφημιστικού.

Ρητά αναφέρεται, ότι ο εκάστοτε χρήστης – επισκέπτης – περιηγητής της παρούσας ιστοσελίδας, αναγνωρίζει, ότι οφείλει να συμμορφώνεται προς όλα τα ανωτέρω και σε τυχόν περιήγηση – επίσκεψή του στους ιστότοπους ευρύτερης κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιεί και εφαρμόζει η εταιρία μας (π.χ. facebook, twitter, instagram κ.λπ.).

Υπογραμμίζεται, ότι η Εταιρία μας, έχει και διατηρεί το δικαίωμα, όπως αφαιρέσει, διαγράψει, τροποποιήσει, επεξεργαστεί, περιορίσει ή/και αποκλείσει Υλικό χρήστη ή/και Υλικό χρηστών – επισκεπτών – περιηγητών, κατά τη δική της αποκλειστική κρίση, διότι μόνον αυτή (η Εταιρία) είναι σε θέση και πάντα επιφορτισμένη, σύμφωνα με το Νόμο, να κρίνει και να αξιολογεί σε ποιες περιπτώσεις συντρέχει παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

  1. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης ή/και μη συμμόρφωσης εκάστου χρήστη- επισκέπτη- περιηγητή της ιστοσελίδας προς τους παρόντες όρους- προϋποθέσεις χρήσης, η Εταιρία έχει και διατηρεί, κάθε είδους και μορφής. αξίωση, προβλεπόμενης αυτής εκ του νόμου, προς αποκατάσταση ή/και ανόρθωση της ζημίας, που τυχόν αυτή υποστεί, λόγω της αντισυμβατικής, κατά τα ανωτέρω, συμπεριφοράς του χρήστη – επισκέπτη- περιηγητή.
  2. Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση εκ μέρους της Εταιρίας οιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου, όπως αυτό απορρέει από τους παρόντες όρους- προϋποθέσεις χρήσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια της Εταιρίας. Η ακυρότητα μέρους των εν λόγω όρων – προϋποθέσεων χρήσης, δε συνεπιφέρει την ακυρότητα των εν λόγω όρων- προϋποθέσεων χρήσης ως σύνολο.
  3. Η Εταιρία εφαρμόζει στην παρούσα ιστοσελίδα cookies.
  4. Oι παρόντες όροι – προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, διέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ελληνικού Δικαίου, της κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε, που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, χρήση και εφαρμογή των παρόντων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο