Πολιτική Απορρήτου

Spread the love

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας & που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «I.S.N. Α.Ε.», («η Εταιρεία»), που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας, περιοχή «Κωνσταντινοπολίτικα», στην συμβολή των οδών 17ης Νοέμβρη αρ. 73 & Κ. Παλαμά αρ. 2, στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310 869739 και e-mail επικοινωνίας info@4allstores.gr

  1. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρηση.

2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο, αλλά και κάθε πληροφορία, που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον, σας παρέχεται δωρεάν, υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε, η Εταιρεία, θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών, σχετικά, είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους, που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία.

2.3. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η Εταιρεία κρίνει, πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η Εταιρεία, έχει εύλογες αμφιβολίες, σχετικά με τη ταυτότητά σας, όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η Εταιρεία, καθυστερεί, πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας, καθώς και σε κάθε περίπτωση, που θεωρείτε, ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).

2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας, όπως και το δικαίωμα να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων σας για την άσκηση των κατωτέρω δικαιωμάτων σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@4allstores.gr

  1. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

3.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω (υπό 4). Το παρόν κείμενο, αποτελεί στο σύνολό του, ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης.

3.2. Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας, τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε, όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

3.3. Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

3.4. Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας, στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας, είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων, αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.

3.5. Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία, αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

3.6. Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συγκατάθεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

3.7. Δικαίωμα Εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα της εναντίωσης στη χρήση των Δεδομένων σας που τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3.8. Άσκηση Δικαιωμάτων

Η άσκηση όλων των ανωτέρω νομίμων δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση «ειδικού εντύπου αιτήματος υποκειμένου» που παρέχεται από την Εταιρεία μας στο πλαίσιο της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας διαχείρισης των αιτημάτων σας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (αφορούν επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων)

(Α) ΛΗΠΤΗΣ FRANCHISEE – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ & ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΛΗΠΤΗΣ FRANCHISEE – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α.1. Φύση Δεδομένων – Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

α) Τα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική δραστηριότητα – εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, διαθέσιμο προϋπολογισμό κ.α.), τα οποία συλλέγονται προσυμβατικά, είτε σε περίπτωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας συνεργασίας (FRANCHISE) στην ιστοσελίδα μας, είτε απευθείας αποστολής e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε συμπλήρωσης έντυπης φόρμας, τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό διερεύνησης της πιθανότητας συνεργασίας με την Εταιρεία, προκειμένου να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας μαζί σας.

β) Τα δεδομένα σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αριθμό διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α.), διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, Ε4, προσύμφωνο τήρησης εχεμύθειας κ.α.] τα οποία παρέχετε εσείς οι ίδιοι, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως, στο πλαίσιο της συναλλαγής μας, τυγχάνουν επεξεργασίας προς το σκοπό συνυπογραφής, εφαρμογής, υλοποίησης και εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης δικαιόχρησης ή/και σύμβασης εμπορικής συνεργασίας, αλλά και της υποχρέωσής μας προς συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

γ) Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων (υπό Α.1.α) είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή/και προς διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με την Εταιρεία, (αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), ενώ νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων (υπό Α.1.β) αποτελεί η συνυπογραφή, εφαρμογή, υλοποίηση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο (β) και παρ. 1 στοιχείο (γ) του ως άνω Κανονισμού).

Α.2. Διαβίβαση – Προώθηση Δεδομένων

α) Τα δεδομένα σας (που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω υπό Α.1.α & β), δεν προβλέπεται (καθώς δεν απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται) να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οποιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας. Ως Εταιρεία – υπεύθυνη επεξεργασίας, έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν άλλο, πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους προβλεπόμενους στην παρούσα σκοπούς επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, εξυπηρέτησης και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε με νόμιμο και θεμιτό τρόπο τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά νομικούς συμβούλους, λογιστές, τεχνικούς συμβούλους, εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής κ.α. Στα πλαίσια της αξιοπιστίας, της διατήρησης και περαιτέρω αύξησης της φήμης του συστήματος δικαιόχρησης     “4all/4coffee”, που διαχειρίζεται η Εταιρία με την ιδιότητα της δικαιοπαρόχου, όπως η φήμη αυτή, άρρηκτα συνδέεται με την τήρηση εκ μέρους των ληπτών της υποχρέωσης προμήθειας προϊόντων από τους υποδεικνυόμενους εκ μέρους της Εταιρίας προμηθευτές, ο εκάστοτε προμηθευτής και πάντα επιπροσθέτως, δυνάμει της σύμβασης συνεργασίας, που μας συνδέει μαζί του,  σε τυχόν αίτημά μας,  υποχρεούται να διαβιβάσει στην Εταιρία μας οποιαδήποτε πληροφορία/στοιχείο/δεδομένο σχετίζεται με την εμπορική – οικονομική δραστηριότητα του λήπτη. Τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν μόνον τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και εξουσιοδότησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη παρούσα “Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων”. Μεριμνούμε, ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας, καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπογράφοντας μάλιστα μαζί τους σχετικούς συμβατικούς όρους.

β) Τα δεδομένα σας, εκτός των ανωτέρω υπό Α.2.α) διαβιβάσεων, ενδέχεται να προωθηθούν και σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε αρμόδιες φορολογικές αρχές ή/και σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την αντίστοιχη νομοθεσία.

Α.3. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

α) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω (υπό Α.1.α) δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών προς εξυπηρέτηση των εμπορικών μας σκοπών και έπειτα θα προβούμε στη διαγραφή τους.

β) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω (υπό Α.1.β) δεδομένα σας που έχουν διάσταση οικονομική, ασφαλιστική και φορολογική για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η φορολογική ή/και η ασφαλιστική νομοθεσία.

γ) Όλα τα υπόλοιπα (υπό Α.1.β) δεδομένα σας για τα οποία δεν επιβάλλεται από την νομοθεσία διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρόνο διαγράφονται μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήξη της συμβάσεως ή σχέσεως συνεργασίας.

δ) Δεδομένα σας, (υπο Α.1.α & β) που δύναται η εταιρία, δυνάμει αυτών, να εγείρει νομικές αξιώσεις οιασδήποτε μορφής και είδους, προβλεπομένου αυτού εκ του νόμου, ή δεδομένα, που έχουν καταστεί αντικείμενο δικογραφίας και αφορούν την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο διατηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίος μέχρι την τελεσιδικία ή/και το αμετάκλητο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

ε) Μετά τη παρέλευση του αντίστοιχου (νομίμου) χρόνου διατήρησης των Δεδομένων θα προβούμε στη διαγραφή τους με δική μας ευθύνη, ακολουθώντας τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία της Εταιρεία μας.

(Β) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Β.1. Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

Στο πλαίσιο της προάσπισης της ασφάλειας των ατόμων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, αλλά και της προάσπισης και διαφύλαξης της ιδιοκτησίας των συμφερόντων της Εταιρείας, λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) το οποίο καταγράφει (εικόνα) σε συνεχή βάση την κίνηση στις εν λόγω εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας δεδομένα που αφορούν στο προσδιορισμό της ταυτότητά σας. Η τήρηση των ως άνω δεδομένων (εικόνα των επισκεπτών – διερχομένων) λαμβάνει χώρα για την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, τα οποία ταυτίζονται με την εξασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων και των υλικών αντικειμένων (ενδεικτικά κτιριακές εγκαταστάσεις, τεχνικός εξοπλισμός κ.ά.) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) εγκαθίσταται κατόπιν ανάρτησης ειδικών ενημερωτικών πινακίδων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και ενημέρωσης όλων των υποκειμένων των δεδομένων.

Νομιμοποιητική βάση της λήψης, τήρησης και εν γένει επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων σας αποτελεί η διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, τα οποία ταυτίζονται με την εξασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων και των υλικών αντικειμένων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Β.2. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών από τον χρόνο εισόδου σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται, ενώ σε περίπτωση νομικώς ή/και ποινικώς αξιολογήσιμου συμβάντος (π.χ. κλοπή, ληστεία) σε βάρος των αγαθών της Εταιρείας, τηρούμε τις εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

(Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Γ.1. Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.), διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), στοιχεία σπουδών ή/και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, οικογενειακή κατάσταση] αποτελεί η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία και τα καταστήματα “4all”, ενώ νομιμοποιητική βάση αυτής αποτελεί η συγκατάθεσή σας κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία των Δεδομένων.

Γ.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην Εταιρεία και τα καταστήματα “4all” θεωρούμε εύλογο, αναγκαίο και ανώτατο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Γ.3. Επισήμανση

Σημειώνεται, ότι πριν τη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία καλείστε να συμπληρώσετε και υπογράψετε το Έντυπο Συγκατάθεσης Υποψηφίου Εργαζομένου, ενώ στη περίπτωση προσλήψεως στην Εταιρεία μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας στη “Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένου”.

(Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “4all”

Δ.1. Σκοπός επεξεργασίας – Νομιμοποιητική Βάση

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας [προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.), διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), στοιχεία σπουδών ή/και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, οικογενειακή κατάσταση] αποτελεί η εκπαίδευση και η, μέσω αυτής, μετάδοση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας από την Εταιρεία μας στους απασχολούμενους, εντός των καταστημάτων “4all” των δικαιοληπτών εργαζόμενους, ενώ νομιμοποιητική βάση αυτής αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης με τον εκπαιδευόμενο (σύμβαση μαθητείας) και με τον λήπτη – franchisee (σύμβαση δικαιόχρησης), καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο (β) και 1 στοιχείο (γ) & κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία των Δεδομένων.

Δ.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, που αφορά την εκπαίδευση και τη μετάδοση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας των εργαζομένων των καταστημάτων “4all”, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας:

α) όσα έχουν διάσταση οικονομική, ασφαλιστική και φορολογική για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η φορολογική ή/και η ασφαλιστική νομοθεσία,

β) για όσα δεν επιβάλλεται από την νομοθεσία διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρόνο διαγράφονται μέσα σε πέντε (5) έτη από την λύση ή λήξη της μεταξύ μας σύμβασης,

γ) για όσα έχουν καταστεί αντικείμενο δικογραφίας και αφορούν την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο διατηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίος μέχρι την τελεσιδικία ή/και το αμετάκλητο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Μετά τη παρέλευση του αντίστοιχου (νομίμου) χρόνου διατήρησης των Δεδομένων θα προβούμε στη διαγραφή τους με δική μας ευθύνη, ακολουθώντας τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία της Εταιρεία μας.

  1. Γίνεται συλλογή Δεδομένων Ανηλίκων;

Δεν συλλέγουμε επιγραμμικά εν γνώσει μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη της ηλικίας του. Τυχόν δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς το συμφέρον των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δε συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.

  1. Τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω Δεδομένων;

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη και αποδεδειγμένη παραβίαση της βάσης δεδομένων της Εταιρείας μας σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους καθώς και στην αρμόδια εποπτική Αρχή, (Α.Π.Δ.Π.Χ.), εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα Δεδομένα των εργαζομένων, ληπτών, συνεργατών, προμηθευτών που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν καταστεί προϊόν κλοπής.

  1. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση της ιστοσελίδας αλλά και των υπηρεσιών μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας πιο αποδοτική και ευχάριστη.

  1. Εγγυήσεις.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία μας θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο